Etikettarkiv: WHO

Internationella dagen mot homofobi & transfobi

International Day Against Homophobia & Transphobia   (IDAHO)

17 maj

Under den internationella dagen mot homofobi och transfobi uppmärksammas homofobi, hatbrott och våld mot homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Fram till 17 maj 1990 definierade Världshälsoorganisationen (WHO) homosexualitet som en sjukdom, sedan början på 2000 uppmärksammas denna dag till minne av WHO´s beslut att ta bort homosexualitet från listan över psykiska sjukdomar.  

Europaparlamentet är aktivt i uppmärksammandet av dagen, år 2012 var temat ”bekämpa homo- och transfobi inom och genom utbildning”.

International Day Against Homophobia & Transphobia (IDAHO)

Världsdagen för synskadade

– andra torsdagen i oktober

13 oktober 2011, 11 okt  2012, 10 okt 2013, 9 okt 2014

World Sight Day,  Världsdagen för synskadade, är en internationell och årlig återkommande dag som organiseras av WHO i samarbete med The International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB). Man vill uppmärksamma problemet med blindhet och synnedsättning bland människor runt om i världen. Dag och aktiviteter för detta varierar runt om i världen men syftet är detsamma; att bekämpa blindhet.

Vision 2020 – Rätten till syn är en global och långsiktig satsning med ett gemensamt program från WHO och IAPB. Läs mer här.

 

Världsdagen för psykisk hälsa

World Mental Health Day – WHO

10 oktober

”Hur kan ett feltryckt frimärke värderas till flera miljoner men en kantstött människa till ingenting? (annonstext hämtad från ”Psykekampanjen 2000″)

Varje år sedan 1992 anordnas Världsdagen för psykisk hälsa eller World Mental Health Day över hela världen den 10 oktober. Dagen instiftades av World Federation for Mental Health 1992 för att öka medvetenheten om ett av världens största hälsoproblem

Temat för 2011 lyder ”Investera i psykisk hälsa”. WHO skriver på sin hemsida att ”De ekonomiska och mänskliga resurserna är otillräckliga. Majoriteten av låg- och medelinkomstländer avsätter mindre än 2% av sin hälsobudget till detta.” De fastslår också att behandlingsbehovet för psykiska och neurologiska störningar samt drogmissbruk är enormt, särskilt i fattiga länder. Dagen främjar en öppen diskussion om psykiska störningar och investeringar i förebyggande behandling.

I Sverige hålls bland annat ett seminarium i Stockholm arrangerat av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). En annan satsning som pågår är ”Hjärnkoll – För ett psykiskt friskare Sverige”, ett treårigt projekt med ekonomiskt bistånd från regeringen som har som mål att skapa större förståelse och förbättra allmänhetens attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Internationella äldredagen

International day of older persons – WHO

1 oktober

Världens befolkning blir allt äldre. Idag är över 600 miljoner människor 60 år eller äldre och antalet ökar snabbt, speciellt i utvecklingsländerna, och 2050 har enligt FN siffran ökat till 2 miljarder. För första gången i mänsklighetens historia kommer det då att finnas fler personer över 60 år än barn I världen.

Redan 1990 proklamerade FN:s generalförsamling den 1 oktober som ”Day of older persons” och 1991 antogs FN:s principer för äldre personer. – Dessa grundläggande principer – oberoende, deltagande, vård, självförverkligande och värdighet – befäster de mänskliga rättigheterna för äldre och ge oss de mål som vi strävar efter, säger generalsekreterare Ban Ki-moon inför äldredagen 2011. Läs hela uttalandet här!

Sedan 2002 finns även en handlingsplan, Madrid International Plan of Action on Ageing.
Temat för 2011 är ”Lansering av Madrid Plus 10: Ökade möjligheter och utmaningar med det globala åldrandet”. Äldre människor är en ny kraft för utveckling! kan man läsa på WHO:s sida.

Personskador utgör ett av de största hälsoproblemen bland äldre människor i Sverige. Därför är äldresäkerhet en prioriterad fråga för samhället. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har startat en kampanj kallad Peppar peppar… en dag för seniorers säkerhet för att synliggöra risker för äldre i vardagen och genom information försöka minska antalet olyckor. Kampanjen brukar genomföras just på äldredagen och MSB samarbetar med kommuner, landsting och andra berörda organisationer runt om i Sverige. Läs mer på MSB:s hemsida.

Världsrabiesdagen

World Rabies Day – WHO

28 september

Rabies är en virussjukdom som vi i Sverige förr kallade vattuskräck och som kan drabba alla varmblodiga djur, även människor.  Världsrabiesdagen som instiftats av WHO vill belysa effekterna av sjukdomen och informera om arbetet som görs för att stoppa den. Läs mer om arbetet på hemsidan för Global Alliance for Rabies Control.

Sjukdomen är vanligast förekommande i Asien, Afrika och Nord- och Sydamerika, men smittan är utbredd över världen och varje år drabbas mellan 30 000 och 70 000 människor. Flest fall rapporteras från Indien efter kontakt med smittade hundar. En ökning av sjukdomsfallen har noterats i Östasien sedan det blivit populärt med husdjur och Kina införde år 2006 ”hundbegränsning” för att förmå folk att ha max en hund  för att komma till rätta med rabiesproblem. Effektivt vaccin finns idag och ges i förebyggande syfte till riskutsatta yrkesgrupper, men användning i utvecklingsländerna är låg på grund av de höga kostnaderna.

Sverige är sedan sent 1800-tal rabiesfritt. De senaste två fallen där svenskar smittats utomlands inträffade 1974 och 2000. Sjukdomen är mycket allvarlig och för människor som smittats och utvecklat symptom är utgången så gott som alltid dödlig.

Ett närbesläktat rabiesvirus (European Bat Lyssa Virus-EBLV) finns bland fladdermöss i Europa. Sedan 2008 har övervakning skett i ett gemensamt projekt från Smittskyddsinstitutet, Statens Veterinärmedicinska anstalt, Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Ett mindre antal fladdermöss har i denna undersökning då uppvisat antikroppar mot EBLV, som tecken på tidigare kontakt med viruset, men inga djur har haft påvisbart virus.  Källa: Smittskyddsenheten, Västra Götalandsregionen

Läs om rabies hos svenska fladdermöss på SVA:s hemsida (Statens veterinärmedicinska anstalt).

Internationell dag för att förebygga självmord

World Suicide Prevention Day / Internationella suicidpreventiva dagen – WHO

10 september

År 2003 beslutade WHO i samarbete med den internationella organisationen IASP (International Association for Suicide Prevention) att varje år den 10 september uppmärksamma självmord och därmed inrätta en internationell suicidpreventiv dag.

Under denna dag hålls konferenser, minnesstunder, manifestationer o d för att öka medvetenheten om det allvarliga folkhälsoproblem som självmord utgör.

I genomsnitt upp emot 3 000 människor begår självmord varje dag. För var och en av dessa försöker ett tjugotal ta sitt liv. WHO framhåller vikten av att tillhandahålla adekvat behandling och uppföljande vård för självmordsbenägna personer liksom att en ansvarsfull rapportering i media sker.

Medvetenheten måste höjas på global nivå och regeringar utveckla riktlinjer för nationella strategier när det gäller att förebygga självmord. Lika viktigt är att man på lokal nivå omsätter politiska uttalanden och forskningsresultat i förebyggande program och aktiviteter i samhället.