Etikettarkiv: mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheternas dag

Human Rights Day 

10 december

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter, står det i den första paragrafen i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Till dessa hör bland annat likhet inför lagen, åsikts- och yttrandefrihet och rätt till undervisning och vård.

 Human Rights Day är en av FN:s internationella dagar och högtidlighålls den 10 december varje år. Dagen instiftades 1950, och datumet 10 december valdes för att hedra FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är den första globala texten som slog fast alla människors värdighet och jämlikhet oberoende av hudfärg, tro eller ursprung. I förordet kan vi läsa att  författarna till förklaringen lyckats skapa ”ett dokument som sätter de universella mänskliga rättigheterna i ett individuellt sammanhang” och att den har översatts till 360 språk.

FN fastslår att 2011 har varit ett bra år för ”human rights”, bland annat tack vare sociala medier, där vanliga människor kan göra sin röst hörd och nå ut med sitt budskap.

United for Human Rights enade för mänskliga rättigheter – är en internationell, ideell organisation. Dess medlemmar jobbar aktivt för att sprida kunskapen om de mänskliga rättigheterna och ”den allmänna förklaringen…” och tillhandahålla undervisningsresurser på alla nivåer i samhället.

Sida eller Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete är ett annat organ som arbetar för de mänskliga rättigheterna.

Internationella handikappdagen

International Day of Persons with Disabilities

3 december

I slutet av 2008 sade en enhällig riksdag ja till att Sverige skulle underteckna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. I vårt land har mer än var femte person någon form av funktionsnedsättning. Dessa personer ska inte ”handikappas” på grund av att vårt samhälle diskriminerar på olika sätt. Det kan gälla på arbetsmarknaden, i skolan, inom sjukvården. Att kunna ta del av varor och tjänster i samhället, kunna ta sig in i byggnade etc etc.

”Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde.” – ur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Läs mer på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter.

Omkring 15 procent av världens befolkning är enligt FN personer med funktionshinder. Av dessa möter en femtedel betydande svårigheter. Dessutom påverkas ett stort antal människor i sitt dagliga liv i egenskap av familjemedlemmar eller vårdare.

Temat för 2011 är: “Together for a better world for all including persons with disabilities in development” (Tillsammans för en bättre värld för alla inklusive personer med funktionshinder i utveckling)

I Sveriges största städer arrangeras seminarier och man försöker på olika sätt få ut information om situationen för handikappade till politiker och invånare under dagen.

I Åbo, Europas kulturhuvudstad 2011, lyfter man fram man kulturens positiva inverkan på välmåendet och vikten av att att göra kulturen tillgänglig för alla.

I Sverige finns Diskrimineringsombudsmannen (DO), en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi har också Handisam (Svenska Myndigheten för handikappolitisk samordning) som har som uppdrag att se till att personer i ansvarig ställning på olika nivåer i samhället inser fördelarna med ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, oavsett funktionsförmåga. I praktiken går arbetet ut på att avlägsna de hinder som personer med funktionshinder fortfarande möter i samhället.

Internationella Nelson Mandela-dagen

Nelson Mandela International Day

18 juli

Frihetskämpen och fredsprisvinnaren Nelson Mandela är den första nu levande peson som fått en egen FN-dag på sin födelsedag. Generalförsamlingen beslutade 2009 att uppmärksamma det arbete som Mandela gjort för människor världen över för fred, försoning, mänskliga rättigheter och jämlikhet mellan könen.

Mandela var Sydafrikas första svarta president 1994-1999 och han tilldelades Nobels fredspris år 1993 för sin kamp mot apartheid. Åren 1963 till 1990 tillbringade Mandela i fängelse efter att ha blivit involverad i den beväpnade motståndsrörelsen och stämplats som terrorist. Han blev då en viktig symbol för den fredliga kampen mot apartheidregimen.

I dag är Mandela goodwill-ambassadör för Unesco och har bland annat varit aktiv i kampen mot aids i Afrika.

Nelson Mandela-stiftelsen föreslår att alla på den här dagen använder 67 minuter av sin tid för att göra någonting gott för samhället. Mandela har ägnat 67 år av sitt liv för att tjäna sitt samhälle.

 

Internationella dagen för pressfrihet

World Press Freedom Day

Den 3 maj varje år firas världsdagen för pressfrihet enligt beslut 1993 av FN:s generalförsamling. Årets tema var ”21:a århundradets medier: Nya gränser, nya hinder”.

Yttrandefriheten är en grundläggande mänsklig rättighet som anges i artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Pressfrihet innebär tillgång till information via medier och är avgörande för demokratin. FN-deklarationen kräver fria och oberoende medier över hela världen.

Förutom att uppmärksamma och utvärdera principerna för pressfrihet vill man även hedra de journalister som har förlorat sina liv i pressens tjänst.

Uttalande av Ban Ki-moon, FN:s generalsekreterare:
”Kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter får inte stå oemotsagda. Statliga myndigheterna måste göra allt för att motverka straffrihet och för att skydda journalisternas säkerhet. Vi kommer aldrig att glömma modet hos de journalister som betalat med sina liv för vår rätt att få veta.”

Den svenska pressfriheten betyder att vi kan välja vad vi vill läsa eller vem vi vill lyssna till, att det finns alternativ. Obekväma journalister tystas inte, nyheter censureras inte – och detta är en självklarhet för oss.
Reportrar utan gränser delar varje år ut ett pris på pressfrihetens dag. 2011 gick det till Wael Ghonim, Googles marknadschef för Mellanöstern och Nordafrika. Med sitt modiga bruk av sociala medier blev han en viktig inspiratör för den egyptiska demokratirörelsen, heter det i motiveringen.

Internationella autismdagen

World Autism Awareness Day

2 april

Världsautismdagen instiftades av FN den 2 april 2008. Med denna dag bekräftar Förenta Nationerna sitt engagemang för att främja rättigheterna för personer med funktionshinder enligt FN-konventionen som trädde i kraft i maj 2008.

Man vill markera behovet av att förbättra villkoren för barn och vuxna som drabbas av autism så att de kan leva meningsfulla liv i överensstämmelse med den grundläggande principen om de universella mänskliga rättigheterna.

Läs mer på Autism- och Aspergerförbundets hemsida: